Bugün : 21 Ocak 2021 Perşembe Sık Kullanılanlara Ekle | E-Mail

Ana Sayfa
Yayın Kurulu
Danışma Kurulu
Dergi Yazım Kuralları
Dergi - Tam Metin
Yazar Dizini
Konu Dizini
İletişim
LinklerYAZARLARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR

    Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, U.Ü.T.F.’nin bilimsel yayın organıdır. 4 ayda bir yayınlanır (Nisan, Ağustos, Aralık). Üç sayısı bir cilt oluşturur. Dergide başka yerde basılmamış temel ve klinik tıp bilimleri alanlarında orijinal çalışma, derleme, olgu bildirisi, teknik not, editöre mektup, haber ve kongre raporu yayınlanır. Yazılar, yayın komisyonu ve danışma kurulu üyeleri tarafından değerlendirilir ve basıma uygun görülenler yayınlanır.

    Yazı ile birlikte tüm yazarların imzaladığı, yazının başka bir dergide yayınlanmadığını veya değerlendirilmekte olmadığını bildirir bir ön mektup gönderilmelidir.

    Yazılar, güncel Türkçe ile hazırlanmalı, ancak anatomik terimlerin latinceleri kullanılmalıdır. Gündelik tıp diline yerleşmiş terimler ise okundukları gibi Türkçe yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Yazar tarafından yabancı dildeki şekli ile yazılması istenen terimler tırnak içinde belirtilmelidir. Yazıda geçen birimler “Systeme Internationale” uygun olarak verilmelidir. Derginin bir sayısında, ilk isim olarak bir yazarın üçten fazla eseri basılamaz. Dönemler içersinde üçten fazla eser gönderilmişse, ilk üçü dışında kalanlar daha sonraki sayılara aktarılır. Dergide yayınlanmak üzere yayın komisyonuna gönderilen eserler yukarıdaki esasları kapsamadığı taktirde, yazar ve yazarlarına düzeltmek üzere geri verilir. Gelen yayının sırası, yayın komisyonuna geldiği en son tarih olarak kabul edilir. Basıma uygun görülmeyen yazılar iade edilmez.

    Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.

    Deneysel ve klinik araştırmalar için çalışmanın yapıldığı kurumun ilgili etik kurulu kararı bulunmalıdır. Yayın kurulu ya da danışma kurulu üyelerinin gerekli gördüğü durumlarda, etik kurul onayının bir kopyası yazardan talep edilecektir.

     Yazılar; Seyhan Miğal, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Yayın Kurulu Sekreterliği, 16059, Görükle-BURSA adresine gönderilmelidir.

    YAZILAR AŞAĞIDAKİ BİÇİM VE KURALLARA UYGUN OLMALIDIR

    Yazı dili Türkçe’dir.

    Makaleler standart A4 kağıda bilgisayar için standart 12 punto, normal aralıklı olarak yazılmalı, fotoğraf, grafik ve şemalarla birlikte üçer adet gönderilmelidir. Yayınların hakemlere gönderilecek diğer iki kopyasında kesinlikle yazara ait ad, soyad, adres gibi bilgiler bulunmamalıdır. Ayrıca yayın metni IBM uyumlu bilgisayar programında (en az Microsoft Windows,Word 6.0) hazırlanmış ve 3,5 inçlik Hd diskete veya CD’ye kaydedilmiş olarak gönderilmelidir.

    Sayfanın her iki tarafından 2,5 cm boşluk bırakılmalı, sayfalara başlık sayfasından başlayarak sırayla numara verilmelidir. Sayfa numarası her sayfanın sağ alt köşesine yazılmalıdır. Orijinal makaleler 10, derlemeler 5, olgu bildirimi 4, kısa mektuplar ve teknik not 1 sayfayı geçmemelidir.

    BAŞLIK SAYFASI
    Yazının başlığı (metne uygun ve kısa olmalı)
    Yazının İngilizce altbaşlığı.
    Yazarların açık adı ve soyadları yazılmalı, akademik ünvanları ise dipnot halinde gerekirse yıldız koyularak belirtilmelidir.
    Çalışmaların yapıldığı klinik, departman, enstitü ve kuruluşun adı ve adresi belirtilmelidir.
    Çalışma,daha önce bir kongre ya da sempozyumda bildiri olarak sunulmuş ise belirtilmelidir.

    İKİNCİ SAYFA
Özet: Türkçe ve İngilizce özet 150 kelimeyi geçmemeli, İngilizce başlık ve özet, Türkçe başlık ve özetle eşdeğer olmalıdır. Özet, çalışma ve araştırmanın amacını ve kullanılan yöntemleri kısaca belirtmeli, ana bulgular varılan sonucu destekleyecek ölçüde ayrıntılarla belirtilmeli. İlk cümlesi araştırmanın amacını, son cümlesi çalışmanın sonucunu kapsayacak biçimde olmalıdır. Çalışma veya gözlemlerin yeni ve önemli olan yönleri vurgulanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce özetin altında Index Medicus Medical Subject Headings (MESH) uygun olarak en fazla beş adet olmalıdır. Yeni girmiş terimlere uygun index medicus tıbbi konu başlıklarına ait terimler yoksa var olan terimler kullanılabilir.

    ANA METİN
Giriş: Makalenin amacı, çalışma veya gözlemin gerekçesi özetlenmeli, çalışmanın verileri veya varılan sonuçları açıklanmamalıdır.
Gereç ve Yöntem: Makalede yer alan deneysel ve klinik çalışmaların ilgili etik kurul tarafından onaylandığı belirtilmelidir. Yerleşmiş yöntemler için kaynak gösterilmeli, yeni yöntemler için kısa açıklama verilmelidir.
İstatistik Analiz: Yöntem bölümünün son paragrafında, kullanılan istatistiki analizlerin neler olduğu ve aritmetik ortalama veya oran’dan sonra (±) işareti ile verilen değerlerin ne olduğu belirtilmelidir.

    Bulgular ve Sonuçlar: Her tablo, başlık ve dipnotları ile birlikte ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Metin içinde geçtikleri sıraya göre ardarda romen rakamı ile numaralanmalıdır. Standart olmayan kısaltmalar dipnotlarla açıklanmalıdır. Şekiller (çizim, grafik ve fotoğraflar) metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralanmalı, arkalarına şekil no yazılmalı ve dipnotları metinden ayrı bir sayfaya “Şekiller listesi” başlığı altında sırasıyla yazılmalıdır.
Fotoğraflar: Fotoğraflar 127x173 mm boyutlarında olacak, 203x254 mm’den büyük olmayan kaliteli, parlak, siyah-beyaz kağıda basılmalıdır. Fotoğrafların arkalarına, yumuşak kurşun kalem ile makale başlığı, şekil numarası yazılmalı ve üste gelecek kısım ok ile belirtilmelidir. Renkli resimler ayrı ücrete tabiidir. Yayınlanmış gereçleri yeniden basma veya deney konusu insanların fotoğraflarını kullanma için alınan izinler de eklenmelidir.

    Tartışma
Kaynaklar: Yararlanılan kaynaklar yazıdaki geçiş sırasına göre verilmeli, metin içinde numaraları içinde verilmeli, kaynaklar yazının alındığı dilde aşağıdaki gibi düzenlenmelidir. Kullanılacak kısaltmalar Index Medicus’a ve Science Citation Index’e uygun olmalıdır. “Et al veya “ark” yerine tüm yazarların adları belirtilmelidir. Altı veya daha çok yazar varsa ilk üçünü yazıp “et al veya “ark” denebilir.

    Örnekler:
    Makale:
    White NP, Kim D, Fos K. Posterior fossa aneurysms. J Neurosurg 1990;72:345-9.

    Kitap bölümü:
Jane JA, Persing JA. Neurosurgical treatment of craniosynostosis. In: Cohen MM, Kim D (eds). Craniosynostosis: Diagnosis and management. 2nd edition. NewYork: Raven Press; 1986. 249-95.

    Kitap:
Norman IJ, Redfern SJ, (eds).Mental health care for elderly people. 3rd edition. New York: Churchill Livingstone; 1996.

    Tez:
Kanpolat Y. Trigeminal Gangliona Deneysel Perkütan Giriş ve Radyofrekans Termik Lezyonun Histopatolojik Değerlendirilmesi (Doçentlik Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi; 1978.

    Diğer çeşitli kaynak yazılımları konusundaki geniş bilgi “International Commitee of Medical Journal Editors” web sitesinden edinilebilir: www.icmje.org.

    Yayınlanmamış gözlemler ve kişisel görüşmeler kaynak olarak kullanılamaz. Kabul edilmiş, yayınlanmamış yazılara kaynaklarda “baskıda” sözcüğü belirtilerek yer verilebilir.

    Teşekkür

    Yazışma adresi: Yazışmaların yapılacağı kişinin adı, tam posta adresi, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresi yazılmalıdır.

    e-posta: tipyayinkom@uludag.edu.tr
    Web sayfası: http://tipyayinkom.uludag.edu.tr